Oprogramowanie dla transportu
strona główna - oprogramowanie dla firm transportowych
kontakt - Detlon Software
Połączenie z serwisem
strona główna | napisz do nas | połącz z serwisem
Oprogramowanie dla transportu oraz systemy ERP
OFERTA Atonium - zintegrowany system dla przedsiębiorstw klasy ERP

Detlon Software Zastosowanie modułów w danych platformach

Platforma Transportowa
Moduł planowania umożliwia:
 • planowanie pracy kierowców i pojazdów w ujęciu jednego lub wielu miesięcy,

 • stworzenie grafiku pracy kierowców i pojazdów,

 • stworzenie grafiku pracy kierowców i pojazdów,

 • kontrolowanie czasu pracy kierowców:

  • w porach dziennych i nocnych przyjętego i poza przyjętym rozkładem,

  • w godzinach pracy i poza godzinami, a także wszelkich przerw i odpoczynków,

  • ich dyżurów i dyspozycyjności w firmie przez 24h na dobę,

  • pod kątem przekroczeń tygodniowej normy pracy,

  • pod kątem ilości dni wolnych w miesiącu,

  • pod kątem eksploatacji taboru.


Moduł dyspozytorni umożliwia:
 • wystawianie kart drogowych i zaświadczeń o dniach wolnych dla inspekcji transportu drogowego,

 • dostosowanie pracy kierowcy do panujących warunków drogowych i natężenia ruchu,

 • dokonanie zmian w planie pracy kierowcy i pojazdu na służbie,

 • wstępną weryfikację karty drogowej,

 • wysyłanie pojazdów na planowane i nieplanowane przeglądy do stacji obsługi,

 • wysyłanie kierowców na okresowe badania.


Moduł dyżurnego umożliwia:
 • pracę na karcie dyżurnego ruchu (zmiana kierowcy i pojazdu w trakcie służby),

 • wstępną weryfikację karty drogowej,

 • wystawianie karty drogowej.


Moduł weryfikacji umożliwia:
 • weryfikację karty drogowej na podstawie danych ręcznie naniesionych przez kierowcę,

 • weryfikację karty drogowej na podstawie danych z tarcz tachografu,

 • przypisanie tankowania paliwa do właściwych czynności karty drogowej,

 • automatyczne dodawanie czynności według wzorców.


Moduł rozliczenia paliw umożliwia:
 • ustalenie norm zużycia dla poszczególnych typów taborów,

 • przypisywanie tankowań paliwa do właściwych czynności z podziałem na paliwo własne i obce,

 • kontrolowanie zużycia paliwa pod kątem przepałów i oszczędności,

 • ustalenie cen do rozliczenia przepałów i oszczędności,

 • rozliczenie finansowe kierowców za przepały i oszczędności.


Moduł rozliczenia czasu pracy umożliwia:
 • ustalenie ilości godzin pracy w miesiącu i dni specjalnych (dni świąteczne, soboty robocze),

 • przypisanie dni nieobecności w pracy do grafiku pracy (urlopy, chorobowe itp.),

 • weryfikację spójności danych między zweryfikowanymi kartami drogowymi a grafikiem planisty,

 • analizę pracy kierowcy w dni wolne,

 • automatyczne tworzenie karty pracy kierowcy wraz z rozliczeniem równoważnego czasu pracy,

 • drukowanie kart pracy kierowców.


Moduł skanowania tachografów umożliwia:
 • skanowanie tarcz tachografów,

 • korektę błędów skanowania,

 • automatyczne dopasowanie karty drogowej do tarczy,

 • graficzną weryfikację karty drogowej na podstawie skanów tarczy tachografu.


Moduł gospodarki taborowej umożliwia:
 • kontrolowanie stanu technicznego pojazdów poprzez pilnowanie terminów:
  • badania technicznego,

  • aktualizacji gaśnicy,

  • ważności OC,

  • ważności winiety,

  • legalizacji tachografu,

  • innych wymaganych,
 • kontrolowanie ważności uprawnień pracowników poprzez pilnowanie terminów:
  • ważności prawa jazdy,

  • ważności badań biopsychicznych,

  • ważności badań lekarskich,

  • innych wymaganych,

 • rejestracje i kontrolę zużycia wszystkich materiałów wydawanych jako wyposażenie pojazdu:
  • opony,

  • akumulatory,

  • elementy dekorujące.

Moduł obsługi zleceń i wynajmów umożliwia:
 • ustalanie typu taboru dostosowanego do potrzeb kontrahenta,

 • ustalanie wstępnej trasy przejazdu i czasu pracy kierowcy,

 • wystawianie zlecenia pod wynajem,

 • przesyłanie zlecenia do planisty,

 • wystawianie faktury za wynajmy.


Moduł raportów i analiz umożliwia:
 • analizę przepałów i oszczędności pod kątem odstępstw od normy,

 • raportowanie dotyczące rozliczonego paliwa (wypłat oszczędności, potrąceń przepałów),

 • wykonanie zestawień statystycznych z przebiegu procesów transportowych,

 • analiza poprawności trasowania kursów.


Platforma Magazynowa
Moduł planowania umożliwia:
 • planowanie czasu mechaników i organizowanie pracy stacji obsługi,

 • dopasowanie mocy przerobowej do zaplanowanych zleceń.


Moduł stacji obsługi pojazdów umożliwia:
 • obsługę zleceń stacji obsługi na rzecz taboru własnego i obcego,

 • obsługę zleceń przerobu własnego i obcego,

 • rezerwację materiałów i drukowanie dokumentów wydania,

 • rozliczenie zleceń stacji obsługi i drukowanie faktur za usługi i materiały,

 • rozliczenie czasu pracy mechaników w odniesieniu do wykonanej pracy.


Moduł gospodarki materiałowej umożliwia:
 • obsługę gospodarki magazynowej w zakresie kontroli stanów magazynowych,

 • wprowadzanie, korygowanie i przeglądanie dokumentów materiałowych,

 • akceptowanie dokumentów tworzonych na stacji obsługi,

 • tworzenie dokumentów na podstawie rezerwacji i zamówień,

 • planowanie i zarządzanie zaopatrzeniem dla magazynów,

 • kontrolowanie i ewidencjonowanie zużytych materiałów szkodliwych dla środowiska.


Moduł inwentaryzacji materiałów umożliwia:
 • zakładanie inwentaryzacji i generowanie arkuszy spisowych,

 • wprowadzanie stanów z natury,

 • kontrolę niedoborów i nadwyżek,

 • rozliczenie inwentaryzacji z wygenerowaniem dokumentów materiałowych.


Platforma Kadr-Płacowa
Moduł planowania pracy umożliwia:
 • planowanie czasu pracy dla pracowników.


Moduł kartotek kadrowo-płacowych umożliwia:
 • prowadzenie kartoteki personalnej,

 • prowadzenie kartoteki urlopowej i zasiłkowej,

 • prowadzenie kartoteki historii pracy (stażowa),

 • prowadzenie rozliczeń podatkowych i płacowych.


Moduł list płac umożliwia:
 • tworzenie wzorów list płac i schematów naliczania,

 • tworzenie naliczanie i wydruk list płac, pasków do list i list kasowych,

 • tworzenie zbiorówek,

 • komunikację z bankiem w zakresie dokonywania przelewów na rachunkach pracowników.


Moduł komunikacji z programem płatnik umożliwia:
 • tworzenie kolekcji dokumentów na podstawie wzorców,

 • generowanie dokumentów do płatnika.


Moduł deklaracji podatkowej umożliwia:
 • edycję wzorów deklaracji podatkowych,

 • drukowanie deklaracji podatkowych na podstawie kartoteki podatkowej.


Moduł pism typowych umożliwia:
 • tworzenie dowolnych pism i ich drukowanie na podstawie danych z kartotek.


Platforma Sprzedaży
Moduł sprzedaży usług umożliwia:
 • tworzenie dokumentów sprzedaży na podstawie zweryfikowanych kart drogowych dot. zleceń,

 • tworzenie i akceptację faktur za usługi stacji obsług,

 • sprzedaż pozostałych usług,

 • druk dokumentów sprzedaży.


Moduł sprzedaży towarów umożliwia:
 • sprzedaż towarów z magazynu,

 • tworzenie dokumentów materiałowych dla sprzedawanych towarów,

 • rezerwację materiałów w magazynie.


Moduł dokumentów sprzedaży umożliwia:
 • tworzenie i drukowanie paragonów, faktur, korekt oraz innych dokumentów sprzedaży,

 • fiskalizację dokumentów sprzedaży,

 • kontrolę salda kontrahenta w rozrachunkach.


Moduł przelicznika walutowego umożliwia:
 • przelicznik walutowy na podstawie tabeli kursów walut,

 • automatyczną aktualizację tabeli kursowej (¬ródło aktualizacji strony www NBP),

 • wprowadzanie tabel kursowych innych banków,

 • tworzenie faktur w dowolnej walucie na podstawie daty sprzedaży lub daty określonej w umowie.


Platforma Finansowa
Moduł dokumentów księgowych umożliwia:
 • wprowadzanie dokumentów księgowych,

 • akceptowanie dokumentów wygenerowanych automatycznie w platformach sprzedaży, magazynowej i płacowej,

 • przeglądanie dokumentów wygenerowanych w platformie sprzedaży.


Moduł rejestrów VAT umożliwia:
 • drukowanie rejestrów sprzedaży na podstawie dokumentów z platformy sprzedaży,

 • drukowanie rejestrów zakupów.


Moduł rozrachunków z kontrahentami umożliwia:
 • kontrolowanie rozrachunków z kontrahentami,

 • rozliczenie kontrahentów,

 • kontrolowanie terminów płatności, limitów kredytu kontrahenta lub umowy,

 • drukowanie informacji o należnościach, zobowiązaniach, potwierdzeń salda i wezwań do zapłaty.


Moduł przelicznika walutowego umożliwia:
 • przeliczanie walutowe na podstawie tabel kursów walut,

 • automatyczną aktualizację tabeli kursowej (¬ródło aktualizacji strony www NBP ),

 • wprowadzanie tabel kursowych innych banków,

 • rozliczanie zapłat w dowolnej walucie.


Moduł rozliczeń kosztowych umożliwia:
 • rozliczanie kosztów pośrednich i administracji,

 • ewidencję kosztów kalkulacyjnych,

 • automatyczne zaksięgowanie kosztów,

 • zestawienia kont kosztowych w różnych zestawieniach.


Moduł zaangażowania wydatków budżetowych umożliwia:
 • rejestrację na kontach pozabilansowych planu wydatków, podpisywanych umów (zaangażowanie),

 • kosztów oraz wydatków w rozdziale na poszczególne zadania,

 • drukowanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych z uwzględnieniem planu,

 • obliczanie zaangażowania, kosztów i wydatków na poszczególne zadania.


Moduł ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych umożliwia:
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i nietrwałych,

 • obliczanie amortyzacji środków trwałych,

 • dokonywanie przeszacowań majątku trwałego,

 • przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji i majątku firmy,

 • rozliczenie środków trwałych zgodne z międzynarodowym standardem rachunkowości.


Moduł komunikacji z systemami bankowymi umożliwia:
 • komunikację z bankiem w zakresie dokonywania przelewów.