Oprogramowanie dla transportu
strona główna - oprogramowanie dla firm transportowych
kontakt - Detlon Software
Połączenie z serwisem
strona główna | napisz do nas | połącz z serwisem
Oprogramowanie dla transportu oraz systemy ERP
OFERTA Harmonium - harmonogram czasu pracy kierowców

Detlon Software System Harmonium a regulacje prawne


Warunki świadczenia gwarancji oprogramowania
Harmonium
 1. Producent oprogramowania – firma Detlon Software Advanced Technology Group zwany dalej producentem udziela użytkownikowi 12 miesięcznej gwarancji na program Harmonium zwany dalej oprogramowaniem. Prawa gwarancyjne przysługują na podstawie umowy sprzedaży oprogramowania oraz faktury. Warunkiem realizacji usług gwarancyjnych jest zapłata całkowitej kwoty za oprogramowanie.
 2. Producent gwarantuje funkcjonowanie oprogramowania zgodnie z jego dokumentacją.
 3. Gwarancja na oprogramowanie nie obejmuje:
  • instalacji oprogramowania
  • szkolenia i wdrożenia oprogramowania
  • testowania poprawności zapisów w bazach i usuwania błędów wynikających z niewłaściwego użytkowania lub niezgodnego z podręcznikiem użytkownika
 4. Zakup rozszerzenie licencji nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji.
  1. W ramach gwarancji producent zobowiązuje się do usunięcia błędów w oprogramowaniu. Za błędy w działaniu uznaje się działanie niezgodne z dokumentacją Użytkownik jest zobowiązany pisemnie określić ujawnione błędy i dostarczyć niniejsze pismo wraz z backupem bazy danych do siedziby firmy Detlon Software – pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2. Ujawnione błędy będą usuwane w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia błędu producentowi. Czas może się wydłużyć w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień od użytkownika a także w przypadku gdy usunięcie błędu jest bardzo skomplikowane i wymaga dużego nakładu pracy.
  3. Po usunięciu błędu poprawiona wersja programu będzie dostarczona użytkownikowi. Gwarancja nie obejmuje instalacji oprogramowania w siedzibie użytkownika. W ramach gwarancji nowa wersja zostanie bezpłatnie zainstalowania na komputerze użytkownika pod warunkiem dostarczenia go do siedziby producenta lub w inne, wskazane przez producenta miejsce.
 5. Gwarancja jest realizowana jest w siedzibie producenta, ewentualny dojazd do użytkownika jest możliwy i jest płatny zgodnie z cennikiem. Producent zastrzega sobie prawo odmowy dojazdu do użytkownika.
 6. W każdej sytuacji producent odpowiada za szkody spowodowane udowodnionymi błędami oprogramowania do kwoty jaką użytkownik rzeczywiście zapłacił za system. Użytkownik ma prawo żądać odszkodowania tylko w wypadku niemożności usunięcia błędów. Odpowiedzialność za szkody jakie mógł ponieść użytkownik z tytułu użytkowania błędniej wersji oprogramowania oraz za utracone z tego tytułu korzyści jest wyłączona.